09120730392
9.1

مشتریان

8.2

صادرات

2.26

واردات

9.26

تجارت